در حال بارگذاری ...

دانشجویانی که درس کارآموزی انتخاب کرده اند باید به سایت سامانه ملی کاراموزی http://karamouz.irost.org مراجعه و ثبت نام نمایید و برگه ثبت نام در سایت را به مسئول کاراموزی تحویل دهید .

دانشجویانی که درس کارآموزی انتخاب کرده اند باید به سایت سامانه ملی کاراموزی  http://karamouz.irost.org   مراجعه و ثبت نام نمایید و برگه ثبت نام در سایت را به مسئول کاراموزی تحویل دهید .

نظرات کاربران